Nedan presenterar jag egna och andras artiklar som har relevant innehåll för min verksamhet. Det kommer att fyllas på efter hand...

"Personen eller situationen"        av Maria Sannarum

I västvärldens individualistiska kultur anser man att de personliga aspekterna, egenskaper och attityder styr beteendet, medan

man i de kollektivistiska länderna mer lägger orsaken på situationen, normer och socialt tryck.

MariaSann

Artiklar

 

 

Ofta tillskriver människor sig ära eller klandrar sig för en händelse eller utveckling. Men övervärderar vi vår betydelse?

Det är många samband som påverkar vad som sker och den egna personen är inte oumbärlig. Det som sker det sker även utan vår inblandning. Dock ska vi inte undervärdera vår betydelse. Vår blotta närvaro kan helt förändra en situation. Situationen styrs av vårt och andras sociala beteende, vilket bygger på interaktion med vår omgivning och vårt syfte att uppnå mål och tillfredsställa behov. Vi har ett behov att visa oss kompetenta och att bevara vår självbild. Vi kan också vara taktiska och förändra vårt sätt att agera och tänka för att nå våra mål.

När en person kliver in i ett sammanhang beror den eventuella förändringen i situationen på en mängd olika saker: Våra nedärvda förutsättningar och det vi lärt oss under socialiseringsprocessen; Hur vi varseblir, tolkar och uppmärksammar situationen och relaterar den till egna erfarenheter och minnen; Vårt behov av att bibehålla och skapa sociala relationer; Vår förmåga att förstå oss själva och andra; Vårt mål att uppnå och bibehålla aktning och status; Beskrivande och föreskrivande normer. En specifik situation avgör vilka mål och behov vi ser möjlighet att tillfredsställa. Målen kan sedan vara delmål för att nå ett större mål. För detta kan det krävas både uppmärksamhet och viljestyrka, samt ibland förmågan att stå tillbaka och kanske hålla inne med information. Personen kan styra situationen med både beräkning och manipulation, beroende på vad han eller hon vill uppnå.

Situationer skiljer sig ifrån varandra och har också olika påverkan på oss. En ny situation kan få en person med självsäkerhet att

bli osäker, eller framstå som en utmaning. En vardaglig situation kan påverkas och förändras genom individualitet och flexibilitet

hos de inblandade personerna. En situation kan förändra vår sinnesstämning och påverka våra tankar, känslor och beteende.

Den kan rucka på våra attityder, försämra eller förbättra vår självkänsla och framkalla starka känslor. Vårt genetiska arv samt

nlärningsprocesser som t ex klassisk betingning påverkar vår personliga sinnesstämning och hur vi reagerar emotionellt.

Våra attityder och sinnesstämningar hjälper oss att göra bedömningar och våra sinnesstämningar bär med sig känslor ifrån

emotionella reaktioner som hjälper oss att hantera både nuvarande omständigheter och

tidigare händelser. Våra förväntningar och den uppfattning vi har om vår omvärld talar om för oss hur en situation kommer att

avlöpa. För att göra det enkelt för oss bibehåller vi dessa förväntningar och tolkar händelser och beteendet på ett sätt som

stödjer dessa. Oriktiga förväntningar kan dock leda till missbedömningar och självuppfyllande profetior.

Människors beteende påverkas starkt av de fyra kärnprocesserna i social kognition: Uppmärksamhet – att selektera information – ,

tolkning/bedömning och minne. Uppfattningen om den sociala världen påverkar människans beteende. Att vara medveten om sig

själv och sitt sätt att reagera och varsebli omgivningen ingår i vår kunskap om oss själva och är en sorts schema över vår självbild.

Kombinationen med de scheman vi har över den övriga världen och vår närmaste omgivning styr vårt beteende. Den kunskap vi

använder för att utveckla dessa scheman tar vi ifrån vårt långtidsminne och från omgivningen. Schemadrivna processer,

s k ”top-down”, styrs av våra förväntningar, tidigare kunskap och nuvarande kontext. Det vi får oss tillfört och överflyttat till

långtidsminnet genom det sensoriska minnet får oss att minnas smaker, ljud, bilder mm. Vår självbild är dock inte statisk utan

självet är mångfasetterat. Våra olika själv hör ihop med våra olika roller. De kan skifta beroende på situation och genom åren.

Till hjälp för framtida mål har vi tanken inställd på framtida roller. Känslan av att vårt, verkliga själv inte uppfyller det vi ”borde

vara” kan skapa ångest. Olika situationer kan också påverka olika delar av vår personlighet.

Spontant tror man ofta att en persons beteende är orsakad av dess personlighet men om vi vill veta varför beteendet uppkommit

måste vi ta hänsyn både till personen och till situationen. När vi förenklar och tar genvägar eller använder fördomar riskerar

vi att göra fundamentala misstag i attributionsprocessen. Det är inte alltid situationen står klar för betraktaren, medan aktören kan vara uppfylld av situationen och inte se sin egen betydelse klart.

Det är en stor skillnad emellan aktör och observatör. Som aktör vill vi gärna njuta av frukterna om vårt handlande utmynnar i

något bra, men om vi misslyckas är det frestande att skylla det på något, eller någon annan. Förklaringarna till hur saker och ting

utvecklas och vad som händer kan alltså vara allt ifrån extremt personinriktade till extremt situationsinriktade.

Hur kommer man då fram till om händelser orsakas av situationen eller personen?

Med attributions-logik och genom att medvetet försöka förstå orsakerna till ett handlande kan vi höja precisionen och riktigheten

i vår bedömning. Det blir ett opartiskt detektivarbete där hänsyn tas till både inre och yttre faktorer och kombinationer mellan

dessa. Fritz Heider kallas för attributionsteorins fader och med hjälp av hans ”correspondent interference theory” kan man

beskriva hur det logiskt kan fastställas om ett specifikt beteende korresponderar med det som är karaktäristiskt för den agerande.

Harold Kelley menade med sin ”covariation model” över kausal attribution att man väljer emellan flera möjliga orsaker till en

situation och väger den mest potentiella orsaken, eller den som korrelerar med händelsen. En bedömning av olika variationer i

relationen mellan objekt och händelse kan leda till en lösning om hur de är kausalt förbundna.

Vid analys av ett socialt beteende tas hänsyn till om handlingen eller beteendet var planerat eller medvetet och om konsekvenserna

kunde förutses. Dessutom bör man ta hänsyn till om personen tog beslutet själv eller på något var under påverkad av andra starka

krafter. Ju fler orsaker som kan vara möjliga, ju svårare att hitta den rätta.

Människor är benägna att ta till heuristiska strategier när de ska lösa ett problem, men det krävs ofta mer för att få rätt lösning.

Om man förenklar och baserar sin lösning på ett eget ”ankare” och anpassar den efter detta är risken att det blir en form av falsk

koncensus. ”Jag vet ju att detta är rätt och då borde alla förstå och hålla med”. Ju mer komplex en situation är eller om vi är utsatta

för tidspress ökar benägenheten att ta genvägar vid beslut. Ett flertal personliga faktorer påverkar också vårt handlande och vårt

beteende. Behovet av struktur påverkar hur vi hushåller med den mentala energin och om vi är på bra humör kan detta också

påverka oss att skapa enkla lösningar.

Vår personliga dygnsrytm och starka känslor påverkar våra uppfattningar och förväntningar och kan helt ändra vårt sätt att tänka.

Då kan vi ta till schemastyrd varseblivning som en enkel lösning. När situationen inte stämmer med våra förväntningar går vi djupare

och skapar förutsättningar för att fatta ett korrekt beslut eller få rätt uppfattning om en situation. Även där är våra scheman en

väsentlig del i vårt sätt att tänka. Behovet av att ha kontroll över sitt liv och situationer både privat och i arbetslivet styr mycket hur

vi mår och hur vi beter oss. Att uppleva att man inte har personlig kontroll är en stressfaktor, speciellt för människor styrda av sina

egna inre attributioner. Alla har inte behov av att ha egen kontroll utan kan tvärtom bli stressade av det.

Människor vill tycka om sig själv och känna att de når de mål som satts upp och är de personer de borde vara. Normerna i den

individualistiska västvärlden är att vi ska stå upp för oss själva, vara oberoende och göra det som känns sant och rätt medan man i

de kollektivistiska länderna ändrar sitt beteende av hänsyn till omgivningen och för att passa in. Variationer på detta finns i vårt land

och hänger mycket ihop med vår socialisering och vårt arv. Med fördel kan man ”känna av” en situation och vara flexibel att ibland

hålla igen och andra gånger fritt agera efter personlighet. Hur stark situationen är och hur personligt involverade vi är påverkar detta.

Vi är olika och vi reagerar olika i samma situation. Alla försöker hitta sin rätta plats i livet och ibland väljer situationen oss

likväl som vi söker oss till situationer. Det kan konstateras att vi beter oss olika i olika situationer. Vi tar fram olika egenskaper och

anpassar eller utmanar.

Vissa kan totalt vara kameleonter och förvåna sin omgivning med sidor de aldrig har sett. En stark personlighet kan påverka sin

omgivning och en situation med sin blotta närvaro. Det kan innebära en hämmande effekt på en annan eller orsaka konflikt.

Styrkan kan också ha en positiv effekt. Den kan engagera andra och få dem att må bättre eller medvetet påverka situationen för

att nå egna eller gemensamma mål.

Människor med stark självkänsla har lättare för att uppmuntra sig själv och stärka sin självkänsla ytterligare. Man har funnit att

situationsbetingade hot mot människors självbild kan leda till satsning på att förstärka den. Situationer där individen

”vinner över sig själv” och motiverar sig till att göra det de är rädda för kan träna upp självkänslan.

Vi lever i en oerhört komplex värld där vi ska fungera ihop trots våra olikheter. Medvetenhet och respekt för dessa olikheter

och ökad varseblivning i den omgivande kontexten kan bidra till att vi lär oss bedöma människor och situationer på ett annat sätt.

”Regler eller juridik”.av Maria Sannarum

Det viktigaste och grundläggande begreppet inom juridik och rätt är enligt Dennis Töllborg Värden.

Värdena finns i de allmänna rättsgrundsatserna och i lagens undertext. Att juridik bygger på värden och hela vårt rättssystem är uppbyggt på detta centrala värde utan att det står skrivet i en enda paragraf. Paradoxalt är det avsaknaden av värden i rätten som utgör en risk för att svensk rätt ska bli "värdelös". Domstol och advokater behöver inte motovera sina beslut, eller ta ansvar för dem. De allmänna rättsgrundsatserna hittas alltså inte i lagtexten eller i någon annan författning, de är inte stiftade av regering eller riksdag utan de har vuxit fram och in i vår vardag som en självklarhet och är viktigare och mer grundläggande än reglerna i den skrivna lagen.

Att svenska jurister inte behöver ta eget ansvar utan kan hänvisa till att "domstolen har bestämt..." är särskiljande just för Sverige. Bakgrunden till detta hittar vi i den skandinaviska rättsrealismen som uppstod som begrepp i början på 1900-talet och som innebär att jurister inte behöver ta personligt ansvar. T ex en anglosaxiskt domare uttalar sig i jag-form. Lagar och regler är stiftade för att skapa trygghet och för att vi ska kunna följa "spelets regler". Men viktigt är att ta hänsyn till kontexten, att man tolkar och tillämpar reglerna på ett adekvat sätt. Och som Töllborg poångterar om och om igen. Juridik är regler och värden. och vi behöver båda (2005, "Regler eller juridik").

Maria Sannarum, 0702 85 96 97, ms@marisann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid bakom molnen.

Ta vara på nuet och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten om hur

energier

påverkar.

•Enkelhet»

Enkelt och tydligt sätt att arbeta

utan att det blir naivt.

En katalysator

för andra att få kontakt med sina insikter och känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.

• Mod»

Alla steg

kräver mod.

Och mod

kräver självkänsla.

Och båda kan byggas om och om igen.

• Tillit»

Istället för

nedbrytande oro.

Stanna upp.

Observera.

Acceptera.

Släpp taget.

Ha tillit.

Gå vidare.